หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 


ระยะเวลาของโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ 

แบ่งเป็น  3  ระยะ

     ระยะที่ 1 ปี 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 30 กันยายน 2550 ) ดำเนินการจำนวน 3  จังหวัด  ได้แก่

  •             จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  •             จังหวัดนครราชสีมา

  •             จังหวัดแพร่

  •             อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย

  •             อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

      ระยะที่ 2 ปี 2551 (1 ตุลาคม2550  -30 กันยายน 2551)

          ดำเนินการนำร่องระยะขยายผล  จำนวน  26 จังหวัด  โดยจะให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่พิจารณาจากความพร้อมของจังหวัด  ทั้งในแง่ความพร้อมยุทธศาสตร์  ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานและระบบส่งต่อ  การจัดการด้าน Diabetic  Education  ของจังหวัด

       ระยะที่  3  ปี 2552  ( 1 มกราคม  2551 เป็นต้นไป)

-ขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015