หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 

 


เว็บไซต์การเรียนรู้และศูนย์อบรมออนไลน์สำหรับโรคแทรกซ้อนด้านตา ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศ

รายละเอียด

เว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้ภาวะแทรกซ้อนด้านตา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยจะมีภาพที่เกี่ยวกับพยาธิสภาพด้านตาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการรวบรวมไว้ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้เข้ามาศึกษาและฝึกผนการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่ถ่ายจากเครื่อง  และมีการให้เครดิตในการฝึกอบรม เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยเว็บไซต์แห่งนี้ได้ริเริ่มโดย รศ.นพ. ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ภาควิชาจักษุ  โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมการอ่านภาพ Diabetes Retinopathy (DR) สำหรับแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทยขาดแคลนจักษุแพทย์ที่จะทำหน้าที่ตรวจรักษาและวิเคราะห์คนไข้ได้อย่างเพียงพอ  ดังนั้น หากสามารถฝึกอบรมบุคคลากรด้านการแพทย์ ให้สามารถอ่านผลได้ จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับคนไข้และโรงพยาบาลนั้นๆ นอกจากกนี้  ในเว็บไซต์นี้ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในกรณีที มีขัอสงสัย และสอบถามเพิ่มเติมได้โดยผ่านระบบออนไลน์ อันจะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere)

ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ SmartDM ได้ทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แห่งนี้ ในเวอร์ชั่น SmartDM Register ในการส่งภาพเพื่อปรึกษาบนเว็บไซต์แห่งนี้ โดยการกดเพียงปุ่มเดียว ในขณะเดียวกัน ยังได้เพิ่มเติมปุ่มส่งตัวคนไข้ (Refer) ในกรณีที่โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถทำการรักษาคนไข้ได้ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ SmartDM ได้พัฒนาเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ

ท่านสามารถเยียมชมเว็บไซต์ โดยใช้ Username & Password (ตัวหนังสือสีแดง) ได้ในเว็บไซต์แห่งนี้

กดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ >>

 

 

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015