หน้าหลัก
  ที่มาของโครงการ
  คณะกรรมการ
  ระยะเวลา
  ข้อมูลการติดตั้ง
  ข้อมูลวิชาการ
  ข้อมูลการพัฒนา
  เว็บบอร์ด
  คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
  อัพเดทซอฟต์แวร์
  Education Program

 


Education Program (หัวข้อการให้ความรู้กับผู้ป่วยเบาหวาน)

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวาน

รายละเอียด

โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

รายละเอียด

โภชนาบำบัด

รายละเอียด

เบาหวานกับการออกกำลังกาย

รายละเอียด

ยารักษาเบาหวาน

รายละเอียด

การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป และขณะเจ็บป่วยขณะเจ็บป่วย

รายละเอียด

การดูแลรักษาเท้า

รายละเอียด

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะด้วยตนเองที่บ้าน

รายละเอียด

ทักษะในการฉีดอินสุลิน

รายละเอียด

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

รายละเอียด

การดูแลในภาวะพิเศษ เช่น ตั้งครรภ์, ขึ้นเครื่องบินเดินทางไกล ไปงานเลี้ยง เล่นกีฬา

รายละเอียด

 


รศ.นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 
© Copyright National Health Security Office. All Rights Reserved.1998-2015